LogoT

POLITICA DE PRIVADESA

Política de protecció de dades de caràcter personal del web dakirol.cat

Dakirol. Gestió de l’Esport garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través d’aquesta aplicació/espai web en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de:

  • L’existència d’un tractament de dades de caràcter personal.
  • La identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
  • Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
  • L’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa de Dakirol. Gestió de l’Esport, que no sigui un formulari, us podeu adreçar al correu electrònic [email protected]